Organització i Convivència
 

 

ORGANITZACIÓ I CONVIVÈNCIA < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

Principis generals:

 

a)      El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits pels òrgans col·legiats.

 

b)      L’autonomia del centre per definir el model de gestió organitzativa i pedagògica, concretada en els documents de centre que han de ser coneguts i respectats per tots els membres de la comunitat educativa (Projecte educatiu, Reglament d’organització i funcionament, Projecte Lingüístic, Pla d’acolliment lingüístic i cultural…)

 

c)      L’orientació de l’alumnat per a què pugui assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia educació.

 

d)       L’ordre intern i l’organització que permetin assolir els objectius educatius del centre.

 

e)      El correcte compliment de les normes vigents que permetin el respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa.

 

f)        El compliment dels deures i obligacions.

 

 

El reglament afecta a tots els integrants de la comunitat educativa:

 

  • Professorat amb funcions al centre en qualsevol situació: definitius, provisionals, en pràctiques, interins, en comissió de serveis…

 

  • Professionals d’altres serveis que intervenguin en el centre.

 

 

 La participació de l’alumnat

 

Per tal de potenciar la participació en la vida escolar i amb la intenció d’educar per la ciutadania, l’alumant s’organitzarà en:

 

    • L’assemblea de classe
    • Delegats de classe
    • Junta de delegats

 

 

 NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

La convivència entre els diferents membres de la comunitat educativa s’ha de basar en el respecte.

Respecte basat en:

-         la llibertat d’expressió,

-         la valoració personal de tots i totes,

-         la valoració de l’esforç,

-         l’acceptació de la diferència,

-         la potenciació de comportaments adequats,

-         la resolució de conflictes mitjançant el diàleg,

-         la col·laboració i la participació.

 

Aquests principis, i els drets i deures que comporten, són d’obligat compliment per a tota la comunitat educativa.

 

 Conductes contràries a les normes de convivència:

 

Independentment de les normes establertes a cada tutoria, comtemplam com a conductes inapropiades les següents:

 

-         Arribar tard sense justificació

-         Interrompre l’activitat de l’aula

-         Fer un mal ús del material escolar, de les propietats i de les instal·lacions del centre

-         Mostrar una actitud negativa envers el treball escolar propi o dels altres

-         Apropiar-se de material escolar o d’objectes d’altres

-         Sortir del recinte escolar sense permís

-         Agredir verbalment a qualsevol membre de la comunitat educativa

-         Agredir físicament

-         Causar d’anys a l’edifici, a la documentació o als objectes del centre o d’altres persones.

 

 

 

 

 FAMÍLIES  

 

-         Circular informativa de principi de curs: horari lectiu, serveis,…, a més d’unes recomanacions generals per facilitar l’organització i el bon funcionament del centre.

 

-         Reunions dels professors tutors amb les famílies: s’organitzarà segons les intruccions de principi de curs de la conselleria d’Educació.

 

-         Horari del professorat per atendre i entrevistar-se amb les famílies. La visita es concertarà amb antelació.

 

-         En casos excepcionals, quan les famílies no puguin acudir el dia establert, s’acordaran horaris alternatius.

 

 

 Participació de pares i mares

 

El centre impulsarà la participació i facilitarà la informació necessària per al millor coneixement de l’escola per part de les famílies.

 

La participació de pares i mares o tutors legals  d’alumnes es durà a terme mitjançant:

-         la representació que els correspon al consell escolar.

-         l’associació de pares i mares.