Projecte lingüístic de centre

El Projecte Lingüístic del CP Gabriel Alzamora és l’instrument de planificació que garanteix l’ús progressiu de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de les seves modalitats insulars, com a vehicular de l’ensenyament i de la comunicació del centre, en harmonia amb el castellà i les altres llengües curriculars no oficials (Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l’ús de la llengua vehicular en l’ensenyament no universitari del 12/08/94).

OBJECTIUS

 

1.- Assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament (Llei de Normalització Lingüística, art. 1-b).

 

2.- Crear la consciència social sobre la importància del coneixement i l'ús progressiu de la llengua catalana i de la conservació, foment i transmissió de la cultura pròpia de les Illes Balears, per part de tots els membres de la Comunitat Escolar.

 

3.- Possibilitar que els alumnes, en finalitzar l’educació primària, puguin accedir amb garanties d’èxit a l’educació secundària obligatòria en base a un bon domini oral i escrit del català i del castellà .

 

4.- Crear, progressivament, un context monolingüe en anglès.

 

5.- Proporcionar a l’alumnat d’incorporació tardana el coneixement bàsic de comprensió i expressió del català i del castellà perquè pugui cursar els estudis de secundària amb aprofitament.

 

6.- Crear la consciència que el coneixement i l'ús de la llengua catalana són els principals instruments d'integració social, laboral i professional.

 

7.- Treballar el valor i l’actitud de la igualtat entre les llengües i la seva riquesa.