1. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

Som una escola:

 • Integradora
 • Participativa i democràtica
 • Arrelada al medi
 • Verda 

És per això que ens basam en els principis de:

 • La igualtat d'oportunitats
 • L'atenció a les necessitats emocional de l'alumnat
 • El respecte a la diferència

 

 • La col·laboració i la participació de tota la comunitat educativa
 • L'escolta activa de les iniciatives de l'alumnat
 • La contribució i la coordinació amb les institucions i els agents socials que incideixen en l'entorn escolar i familiar
 
 • El coneixement i l'ús del català com a llengua de cohesió social
 • L'acolliment lingüístic i cultural de l'alumnat nouvingut
 
 • El respecte i millora del medi ambient
 • La implantació de mesures ecoambientals
 

1.1 Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

 El Projecte Lingüístic és l’instrument de planificació que garanteix l’ús progressiu de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de les seves modalitats insulars, com a vehicular de l’ensenyament i de la comunicació del centre, en harmonia amb el castellà i les altres llengües curriculars no oficials (Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l’ús de la llengua vehicular en l’ensenyament no universitari del 12/08/94).

 • La llengua vehicular d'ensenyament és el català
 • El castellà s'introdueix paral·lelament
 • L'anglès s'introdueix com a materia curricular des dels 4 anys

 

 • 1.2 Reglament  d'Organització i Funcionament (ROF)
   El Reglament d’Organització i Funcionament  és una eina  per  regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa, explicitant-ne els deures i garantint-ne els drets:                                                                                                                                                        
  • Educant en el respecte, a partir de la creació de contextos  que permetin el desenvolupament personal i el reconeixement de l’altre.
  • Afavorint el desenvolupament de la responsabilitat, el treball i l’esforç de tots i totes.
  Tenint en compte:
   L'educació per a la convivència
   El tractament del conflicte des de la prevenció
   La gestió democràrica del centre
   La participació i la col·laboració